E-vitamiinin tärkeys

E-vitamiinin tärkeys

Jun 01, 2023

Rottakokeet antavat vahvaa näyttöä Shirpoor A.:n ym. tekemässä tutkimuksessa siitä, että E-vitamiinilla on myönteistä vaikutusta hapettuneen LDL-kolesteroliin, lipidiprofiliin, C-reaktiiviseen proteiiniin ja rottien aortan verisuonten sileiden lihassolujen liikakasvuun (engl. vascular smooth muscle cells, VSMC). Koko artikkeli on luettavissa osoitteessa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4412923/pdf/ibj-19-117.pdf  

Lyhykäisyydessään artikkelissa kerrotaan kokeen kulusta ja sen tuloksista.

Tutkimuksessa rotat jaettiin neljään ryhmään: leikkausvalvontaryhmään (SH), kontrolliryhmään (C), hoitamaton diabettinen ryhmä ja E-vitamiinilla hoidettu diabeettinen ryhmä (VETD). Mittaukset suoritettiin 42 päivän kuluttua ja tulokset verrattiin toisiinsa. Nämä osoittivat, että diabeettisilla rotilla VSMC-liikakasvu lisääntyi merkittävästi, ja samanaikaisesti CRP:n, Ox-LDL:n ja lipidiprofiilin määrä nousi. VETD-ryhmässä VSMC-liikakasvu väheni merkittävästi, ja kohonneet CRP-, Ox-LDL- ja lipidiprofiilit palautuivat leikkausvalvontaryhmän tasolle. Nämä havainnot tukevat vahvasti ajatusta siitä, että diabetes aiheuttaa hapettuneeseen LDL:ään välittyvää oksidatiivista stressiä ja VSMC-liikakasvua rotan aortassa ja viittaavat siihen, että E-vitamiinilla on antioksidanttina vahva ja suojaava vaikutus.

Muutama ote kyseisestä artikkelista:

”Hyperlipidemia ja hapettuneet matalatiheyksiset lipoproteiinit (Ox-LDL) ovat tärkeitä itsenäisiä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, jotka on osoitettu stimuloivan verisuonten sileän lihaksen solujen (VSMC) liikakasvua.”

”Ox-LDL:n kertyminen verisuonten seinämään uskotaan olevan tärkeä ateroskleroosin johtava mekanismi, joka aiheuttaa makrofagien ja endoteelisolujen aktivaatiota, heikentää typpioksidin fysiologista vaikutusta ja aiheuttaa apoptoosia. Se myös laukaisee happireaktiivisten tilojen uudistumisen.”

”CRP on laajalti tunnistettu ei-spesifinen, mutta herkkä akuutin tulehduksen merkkiaine. CRP ei ole vain merkittävä ennustaja tulevista sydän- ja verisuonitapahtumista, vaan se osallistuu suoraan ateroskleroosin patogeneesiin.”

”On osoitettu, että kohonneiden lipiditasojen läsnäolleessa ateroskleroottisen plakin kehittymisen varhaisin tapahtuma on LDL:n kulkeutuminen ja pysyminen valtimon seinämässä. Tämän seurauksena LDL hapettuu ja se otetaan makrofageihin, minkä seurauksena muodostuu vaahtosoluja. Sileiden lihassolujen läsnäolo, runsas soluväliaine ja suurempi makrofagien ja lipoproteiinien kertyminen erottavat etenevät ja etenemistä vastustavat plakit toisistaan. LDL:n hapettumisen pitoisuudesta ja tasosta riippuen on osoitettu, että Ox-LDL vaikuttaa VSMC:n kasvuun indusoimalla solujen jakautumista tai apoptoosia. On myös raportoitu hapettumismekanismi, joka stimuloi Ox-LDL:n kasvua vapauttamalla fibroblastikasvutekijää, lisäämällä angiotensiini II:n mitogeenistä vaikutusta ja aiheuttamalla muutoksen tiettyjen solusyklin säätelyproteiinien ilmentymisessä. Siksi tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohonneiden Ox-LDL- ja CRP-tasojen vaikutuksia VSMC:n proliferaatioon diabeettisen rotan aortassa, mikä on merkki sydän- ja verisuonitoiminnan häiriöstä.”

”Tämän tutkimuksen mukaan diabeettisilla rotilla esiintyy kohonneita Ox-LDL:n ja CRP:n tasoja sekä kohonneita kolesterolin, LDL:n, triglyseridien, HDL:n, apoB:n tasoa ja alentunutta apoA:n tasoa. Lisäksi tutkimuksemme osoittaa, että verenkierrossa kiertävien Ox-LDL:n ja CRP:n tasojen välillä on merkittävä yhteys aortan sileän lihaksen solujen proliferaatioon.”

”Tässä tutkimuksessa osoitimme, että tunnettu antioksidantti E-vitamiini pystyi estämään diabeteksen aiheuttaman Ox-LDL:n kohoamisen ja sen yhteyden verisuonten solujen proliferaatioon, mikä viittaa siihen, että redoksiherkkä signaalireitti on tärkeässä roolissa diabeteksen komplikaatioissa. Huomasimme, että kolesterolin, LDL:n, triglyseridien ja apoB:n taso nousi merkittävästi Ox-LDL:n pitoisuuden kasvaessa rotan seerumissa. LDL-hiukkaset, olivat ne sitten luonnontilaisia tai hapettuneita, vaikuttavat sileiden lihassolujen mitogeeniseen vaikutukseen. Lisäksi Ox-LDL kykenee aiheuttamaan sileiden lihassolujen proliferaatiota tuottamalla fosfolipaasi D:hen liittyviä toisen viestin välittäjiä, jotka säätelevät mitogeneesiä. Toisaalta Ox-LDL-hiukkasten on myös havaittu lisäävän verisuonten endoteelisolujen apoptoosia, vaikuttaen siten ateroskleroosin patogeneesiin.”

”Tämän tutkimuksen toinen havainto oli, että E-vitamiini ei ainoastaan lieventänyt diabeteksesta johtuvaa Ox-LDL:n ja CRP:n kohoamista, vaan myös vähensi aortan sileiden lihassolujen lisääntymistä. Päätelmänä tästä tutkimuksesta käy ilmi, että E-vitamiinin saanti kykenee lievittämään kohonneita plasman lipidiprofiileja ja vähentämään plasman CRP- ja Ox-LDL-tasoja diabeetikoilla.”

 

Osta tutkimuspaketti tästä.

 

Lähde:

Shirpoor A, Norouzi L, Nemati S, Khadem Ansari MH. Protective effect of vitamin E against diabetes-induced oxidized LDL and aorta cell wall proliferation in rat. Iran Biomed J. 2015;19(2):117-23. doi: 10.6091/ibj.1449.2015. PMID: 25864817; PMCID: PMC4412923.

 

Lue lisää